LỊCH KHÁM BỆNH

LỊCH KHÁM BỆNH

GS. BS. NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

07g30 – 11g00; Từ Thứ hai đến Thứ sáu

 

TS. BS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

17g00 – 19g00; Từ Thứ hai đến Thứ sáu